Unit Name pound-force 1 unit = x pound-force
centinewton 444.82 0.0022481
joule/meter 4.4482 0.22481
kilonewton 0.0044482 224.8100355
millinewton 4448.2 0.0002248
newton 4.4482 0.22481
pound-force 1 1