City Name / Region National Dialing Format International Dialing Format
Leiria (244) 00XXXX+351 (244) 00XXXX
Leiria (244) 08XXXX+351 (244) 08XXXX
Leiria (244) 09XXXX+351 (244) 09XXXX
Leiria (244) 10XXXX+351 (244) 10XXXX
Leiria (244) 20XXXX+351 (244) 20XXXX
Leiria (244) 24XXXX+351 (244) 24XXXX
Leiria (244) 30XXXX+351 (244) 30XXXX
Leiria (244) 40XXXX+351 (244) 40XXXX
Leiria (244) 44XXXX+351 (244) 44XXXX
Leiria (244) 45XXXX+351 (244) 45XXXX
Leiria (244) 47XXXX+351 (244) 47XXXX
Leiria (244) 48XXXX+351 (244) 48XXXX
Leiria (244) 49XXXX+351 (244) 49XXXX
Leiria (244) 50XXXX+351 (244) 50XXXX
Leiria (244) 54XXXX+351 (244) 54XXXX
Leiria (244) 55XXXX+351 (244) 55XXXX
Leiria (244) 56XXXX+351 (244) 56XXXX
Leiria (244) 57XXXX+351 (244) 57XXXX
Leiria (244) 58XXXX+351 (244) 58XXXX
Leiria (244) 59XXXX+351 (244) 59XXXX
Leiria (244) 60XXXX+351 (244) 60XXXX
Leiria (244) 61XXXX+351 (244) 61XXXX
Leiria (244) 68XXXX+351 (244) 68XXXX
Leiria (244) 69XXXX+351 (244) 69XXXX
Leiria (244) 70XXXX+351 (244) 70XXXX
Leiria (244) 72XXXX+351 (244) 72XXXX
Leiria (244) 73XXXX+351 (244) 73XXXX
Leiria (244) 74XXXX+351 (244) 74XXXX
Leiria (244) 76XXXX+351 (244) 76XXXX
Leiria (244) 77XXXX+351 (244) 77XXXX
Leiria (244) 80XXXX+351 (244) 80XXXX